Follow Me BBC (4 DVD)

group học tiếng anh

Follow Me là một loạt các chương trình truyền hình được sản xuất bởi BBC trong cuối thập niên 1970 với nội dung giảng dạy tiếng Anh. Chương trình này đã được phổ biến tại nhiều quốc gia và được xem là chương trình giảng dạy tiếng Anh đầu tiên trên truyền hình.

Do được sản xuất khá lâu nên chất lượng hình ảnh và âm thanh không được hoàn hảo như chúng ta mong muốn nhưng không vì thế mà các bài học tiếng Anh ở đây kém thú vị.

Follow Me BBC
Follow Me BBC

Follow Me gồm có 4 trình độ, tương ứng:

Beginner (Mới bắt đầu)

1. What’s your name?
2. How are you?
3. Can you help me?
4. Left, right, straight ahead.
5. Where are they?
6. What’s the time?
7. What’s this? What’s that?
8. I like it very much.
9. Have you got any wine?
10. What are they doing?
11. Can I have you name, please?
12. What does she look like?
13. No smoking.
14. It’ on the first floor.
15. Where’s he gone?

Elementry (Cơ bản)

16. Going away.
17. Buying things.
18. Why do you like it?
19. What do you need?
20. I sometimes work late.
21. Welcome to Britain.
22. Who’s that?
23. What would you like to do?
24. How can we get there?
25. Where is it?
26. What’s the date?
27. Whose is it?
28. I enjoy it
29. How many and how much?
30. What have you done?

InterMediate (Trung cấp)

31. Haven’t we met before?
32. What did you say?
33. Please stop!
34. How can I get to Brightley?
35. Where can I get it?
36. There’s a concert on Wednesday
37. What’s it like?
38. What do you think of him?
39. I need someone
40. What were you doing?
41. What do you do?
42. What do you know about him?
43. You shouldn’t do that.
44. I hope you enjoy your holiday
45. Where can I see a football match?

Advanced (Nâng cao)

46. When will it be ready?
47. Where did you go?
48. I think it’s awful
49. A room with a view
50. You’ll be ill
51. I don’t believe in strikes.
52. They look tired.
53. Would you like to…?
54. Holiday plans.
55. The second shelf on the left.
56. When you are ready…
57. Tell them about Britain.
58. I liked everything.
59. Classical or modern?
60. Finale.

Download:
+ DVD 1a
+ DVD 1b
+ DVD 2a
+ DVD 2b
+ DVD 3a
+ DVD 3b
+ DVD 4a
+ DVD 4b

Chúc bạn học tốt!

Tags: ,,,,,,