TOEIC Very Easy – Second Edition (Ebook+CD)

group học tiếng anh

TOEIC Very Easy (Second Edition) của tác giả Anne Taylor và Garrett Byrne, là quyển sách được biên soạn cho người học tiếng Anh đang bắt đầu luyện thi Toeic.

Quyển sách này bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài học trong sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini test)

TOEIC Very Easy
TOEIC Very Easy

Phần từ vựng

+ Phần Nghe: Qua việc thực hành với các bài nghe đơn giản, Các bạn sẽ học các từ vựng thường gặp trong bài thi Toeic.
+Phần Đọc: Các bài tập so sánh từ giúp bạn phân biệt được những cặp từ dễ lẫn lộn.

Hướng dẫn và bài tập ngữ pháp

Phần này phác thảo những điểm ngữ pháp thường được kiểm tra trong bài thi Toeic. Bắt đầu mỗi bài học là lời giải thích ngắn gọn về nội dung ngữ pháp sẽ học, gồm những điểm chính. Các bài học cũng cung cấp nhiều bài tập biên soạn theo chuẩn câu hỏi trong bài thi Toeic nhằm giúp áp dụng các kiến thức về điểm ngữ pháp vừa học.

Bài kiểm tra nhỏ

Phần này mang đến cho bạn một bài thi với các câu hỏi có hình thức như trong bài thi Toeic thật sự. Với bài thi này, bạn không chỉ có thể ôn tập về điểm ngữ pháp vừa học mà còn làm quen với những dạng đề bài sẽ có trong bài thi Toeic.

Bài thi mẫu

Bài thi mẫu giúp bạn có thể làm một bài thi Toeic với độ dài chuẩn và cấp độ thấp. Bạn được làm quen với hình thức mới của bài thi Toeic với 100 câu hỏi nghe và 100 câu hỏi đọc.

Phần hỗ trợ + Đáp án

Gồm các tài liệu tham khảo, bao gồm lời đọc băng cho các bài tập nghe trong mỗi bài học và bài thi mẫu, đáp án cho mỗi bài học và bài thi mẫu, và một phiếu trả lời dùng khi làm bài thi mẫu.

Và đính kèm 3CD

CD1: Từ bài 1 đến 6
CD2: Từ bài 7 đến 12
CD2: Từ bài 7 đến 12
Và CD 3: Bài 13

Phần Mục lục

 • At a Glancea
 • Preface
 • Introduction
 • Unit 1: Present Tense
 • Unit 2: Past Tense
 • Unit 3: Geruds/Infinitives
 • Unit 4: Subject-Verb Agreement
 • Unit 5: Auxiliaries
 • Unit 6: Ralative Pronouns
 • Unit 7: Nouns/Pronouns
 • Unit 8: Adjectives/ Adverbs
 • Unit 9: Comparisons
 • Unit 10: Conjunctions
 • Unit 11: Modifiers
 • Unit 12: Negation
 • Practice Test
 • Support Transcript
 • Answer Key

ĐẶT MUA SÁCH TOEIC VERY EASY NGAY!Ưu đãi 20% khi mua trực tuyến

Download 1 trong 3 server sau:

Tags: ,,,